Ogólne Warunki Handlowe

Poniżej "Ogólne Warunki Handlowe", stan na styczeń 2013.

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (Ogólne Warunki Handlowe)

I. Postanowienia ogólne - Zakres zastosowania

1. Nasze warunki  handlowe odnoszą się jedynie do przedsiębiorców w rozumieniu §310 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). Nasze warunki handlowe obowiązują wyłącznie; nie uznajemy warunków handlowych przeciwstawnych lub odbiegających od naszych, chyba że uznalibyśmy ich obowiązywanie na piśmie. Nasze warunki handlowe obowiązują również wtedy, jeżeli powiadomieni o przeciwstawnych warunkach handlowych Zamawiającego dokonujemy bezwarunkowej realizacji zamówienia.
2. Wszystkie ustalenia między nami a Zamawiającym, dotyczące realizacji umowy, zostały udokumentowane w niniejszej umowie.
3. Nasze warunki handlowe obowiązują także w późniejszych  transakcjach z Zamawiającym.

II. Oferta i wykonanie umowy

1. Zamówienie Kupującego stanowi wniosek o zawarcie umowy zakupu. Przesłanie przez nas potwierdzenia przyjęcia zamówienia w ciągu dwóch tygodni lub dostarczenie zamawianych produktów w tym samym terminie oznacza, że zamówienie zostało przyjęte.
2. Nasze oferty są niewiążące, chyba że jednoznacznie określiliśmy je jako wiążące. Zawarte w naszych ofertach dane o wymiarach, wadze, kolorach itd. są wielkościami orientacyjnymi,  dlatego są niewiążące. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmian naszych wyrobów w imię postępu technicznego bez wcześniejszej zapowiedzi.
3. Zastrzegamy sobie prawa autorskie, prawa własności oraz inne prawa w odniesieniu do wszystkich ilustracji, kalkulacji i rysunków. Kupujący może przekazać je osobom trzecim jedynie w przypadku naszej pisemnej zgody niezależnie od tego, czy zostały one przez nas oznaczone jako poufne.

III. Ceny

1. O ile z potwierdzenia przyjęcia zamówienia nie wynika inaczej, ceny podane są na zasadzie loco zakład z wyłączeniem opakowania, które jest fakturowane oddzielnie. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen, jeśli po zawarciu umowy wystąpiło obniżenie lub podwyższenie kosztów, spowodowane w szczególności układami zbiorowymi lub wahaniami cen surowców. Na żądanie możemy przedłożyć Zamawiającemu dowody wystąpienia takich okoliczności.
2. Nasze ceny nie zawierają podatku VAT, który zostanie naliczony na fakturze w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem w dniu jej wystawienia.

IV. Warunki płatności

1. Płatność za fakturę (Ceny netto + podatek VAT) należy uregulować w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury bez potrąceń w walucie EURO. W przypadku uregulowania płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury jesteśmy uprawnieni do udzielenia skonta w wysokości 2%.
2. Skonto udzielane jest pod warunkiem, że płatności za wszystkie wcześniejsze faktury zostały uregulowane. Podstawę wyliczenia skonta stanowi wartość faktury netto pomniejszona o udzielone rabaty, koszty frachtu, podatek VAT itd.
3. Zastrzegamy sobie prawo zażądania natychmiastowej spłaty należności, jeżeli doszło do znacznego pogorszenia kondycji finansowej Kupującego lub jeżeli po zawarciu umowy dowiemy się, że w momencie jej zawierania Kupujący miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Mamy prawo zażądać wówczas zabezpieczenia dostaw zrealizowanych do tego momentu oraz uwarunkować dalsze dostawy wykonaniem przedpłat lub płatnościami przy odbiorze pod rygorem odstąpienia od umowy z wykluczeniem roszczeń Kupującego z tego tytułu. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do wydania nam towaru i przesłania go do nas na swój koszt.
4. W przypadku nieterminowych płatności zastosowanie znajdują odpowiednie uregulowania prawne.
5. Prawo do sumowania przysługuje Zamawiającemu wyłącznie, jeżeli jego roszczenia wzajemne zostały przez nas stwierdzone, niezaprzeczone i uznane. Poza tym, jest on upoważniony do wykorzystania prawa do zatrzymania, o ile jego roszczenie wzajemne polega na takim samym stosunku umownym.

V. Przejście ryzyka – Wysyłka / Opakowanie

1. Dostawy realizowana są na zasadzie loco zakład, chyba że strony ustaliły inaczej.
2. Kupującego przy wyborze sposobu i drogi transportu. Związane z tym dodatkowe koszty ponosi Kupujący, także w przypadku dostaw zwolnionych z kosztów frachtu.
3. Nie będą przyjmowane zwroty opakowań transportowych oraz wszystkich innych opakowań stosownie do rozporządzenia dotyczącego opakowań; za wyjątkiem palet. Zamawiający jest zobowiązany do załatwienia utylizacji opakowania na własny koszt.
4. W przypadku opóźnienia wysyłki towaru na wniosek lub z winy Kupującego ponosi on koszty i ryzyko magazynowania. W takim przypadku zgłoszenie gotowości wysyłki jest jednoznaczne z terminową jej realizacją.
5. Zastrzegamy sobie możliwość dostaw częściowych, o ile nie spowoduje to poważnych komplikacji po stronie Kupującego.
6. Zastrzegamy sobie możliwość dostaw częściowych, o ile nie spowoduje to poważnych komplikacji po stronie Kupującego.

VI. Terminy dostaw

1. Podane terminy dostaw mają charakter informacyjny, chyba że ustalono inaczej. Podany przez nas termin dostawy liczy się od momentu, gdy wszystkie techniczne kwestie związane z zamawianymi produktami są wyjaśnione. Kupujący zobowiązany jest ze swojej strony dotrzymać na czas wszystkich zobowiązań. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany w sytuacji gdy przedmiot dostawy przed jego upływem opuścił nasz zakład lub zgłoszona została gotowość wysyłki.
2. W przypadku zwłoki odpowiadamy zgodnie z ustawowymi przepisami, o ile będąca u podstaw umowa kupna zakłada transakcję o bezwzględnie obowiązującym terminie w rozumieniu § 286 ust.2 nr  4 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) lub § 376 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB).
3. Poza tym odpowiadamy  zgodnie z ustawowymi przepisami, o ile doszło do zwłoki w dostawie z powodu umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia umowy, za które jesteśmy odpowiedzialni, można przypisać umyślną lub rażąco niedbałą winę naszym przedstawicielom lub osobom, które pomagają nam wypełnić zobowiązanie.
4. Jeżeli szkoda nie została spowodowana na skutek umyślnego naruszenia umowy, za które jesteśmy odpowiedzialni, to nasza odpowiedzialność ogranicza się do typowo występującej, dającej się przewidzieć szkody.
5. Poza tym odpowiadamy w przypadku zwłoki w dostawie za każdy skończony tydzień zwłoki w ramach obliczonego ryczałtowo odszkodowania za tą zwłokę w wysokości 3% wartości dostawy, jednak maksymalnie nie więcej niż 15% wartości dostawy.
6. O ile powyżej nie ustalono inaczej, to odpowiedzialność cywilna jest wykluczona.
7. Jeżeli ze strony Kupującego dojdzie do zwłoki w odbiorze lub Kupujący będzie winny naruszenia innych obowiązków współdziałania, to jesteśmy uprawnieni do żądania rekompensaty za tak powstałą szkodę, łącznie z ewentualnymi dodatkowymi wydatkami. Zastrzegamy sobie dalsze roszczenia. O ile zaistniały opisane powyżej warunki, to ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia rzeczy kupionej przechodzi na Kupującego w momencie, w którym popadł w zwłokę.

VII. Odpowiedzialność za wady / Rękojmia

1. Roszczenia Kupującego z tytułu wad zakładają, że w sposób przepisowy zgodnie z § 377 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB) dopełnił obowiązku kontroli i zakwestionowania towaru.
2. Jeśli przedmiot kupna wykazuje wadę, Kupujący jest uprawniony, wedle swojego wyboru, do powtórnego spełnienia przez usunięcia wady albo dostawę nowej rzeczy, wolnej od wad.  Wyjątek stanowią sytuacje, w których uregulowania prawne pozwalają nam odmówić powtórnego spełnienia. Kupujący zobowiązany jest zapewnić należyty termin powtórnego spełnienia. W razie usuwania wady jesteśmy zobowiązani do ponoszenia wszystkich kosztów niezbędnych do tego celu, jeśli nie zwiększają się one przez to, że przedmiot zakupu został przeniesiony w miejsce inne niż miejsce wykonania. Jeżeli powtórne spełnienie nie powiedzie się, to Kupujący jest uprawniony według swojego wyboru do żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny kupna za względu na wadę towaru. Niepowodzenie powtórnego spełnienia ma miejsce, gdy dwukrotnie nie przyniosło ono oczekiwanych rezultatów, chyba że przedmiot umowy i sytuacja Kupującego uzasadnia wyznaczenie kolejnego terminu realizacji. Roszczenia odszkodowawcze na poniższych warunkach przysługują Kupującemu jedynie w przypadku niepowodzenia powtórnego spełnienia. Nie wyklucza to prawa Kupującego do roszczeń odszkodowawczych na poniższych warunkach.
3. Wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady ulegają przedawnieniu po upływie roku od otrzymania towaru, chyba że podstępnie przemilczeliśmy usterkę. W takim przypadku obowiązują ustawowe regulacje. Ustawowe regulacje pozostają nietknięte także w przypadku, gdy towary będące materiałami budowlanymi są przez nas nie tylko dostarczane ale i montowane. Niezależnie od tego nasze obowiązki wynikające z zapisów w punktach 4) i 5) pozostają w mocy.
4. Jesteśmy zobowiązani do przyjęcia zwrotu towaru ew. obniżenia ceny zakupu z pominięciem określonych powyżej terminów, jeśli odbiorca Kupującego jako Konsument przedmiotu zakupu (zakup konsumpcyjny) wykazującego wadę skorzystał ze swojego prawa do zwrotu lub zażądał obniżenia ceny lub jeśli Kupującemu przysługuje takie prawo. W takim przypadku jesteśmy ponadto zobowiązani do rekompensaty wszystkich kosztów, w szczególności kosztów transportu, robocizny i materiałów, jakie wystąpiły na linii Kupujący – Konusment, a które Kupujący poniósł w związku z wypełnieniem obowiązku powtórnego spełnienia, jaki przeniesiony został na niego w ramach przejścia ryzyka. Roszczenie z tego tytułu jest wykluczone jeśli nie wywiązał się on należycie ze swoich obowiązków w zakresie sprawdzenia i reklamacji zgodnie z §377 Niemieckiego Kodeksu Handlowego (HGB).
5. Zobowiązania określone w punkcie 4) powyżej są wykluczone w przypadku, gdy uznanie wady dokonało się w oparciu o treści reklamowe lub ustalenia umowne dokonane poza nami lub w przypadku udzielenia dodatkowej gwarancji Konsumentowi przez Kupującego. Zobowiązanie wygasa również wtedy, gdy Kupujący nie był zobligowany do wykonania praw reklamacyjnych wobec Konsumenta przez regulacje ustawowe lub nie wywiązał się ze swych obowiązków w tym zakresie. Dotyczy to także sytuacji, w których zakres działań Kupującego na rzecz Konsumenta przewyższał działania określone ustawowo.
6. Obowiązuje nas bezwzględna odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, jeśli chodzi o zagrożenie życia, ciała lub zdrowia, powstałe na skutek umyślnego i poważnego zaniedbania  ze strony nas, naszych ustawowych przedstawicieli i pomocników. Nie narusza to odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt. Za pozostałe szkody wynikające z umyślnego naruszenia umowy lub poważnego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli lub osób, które pomagają nam wypełnić zobowiązanie, odpowiadamy w zakresie regulacji ustawowych. W tym przypadku roszczenia odszkodowawcze ograniczają się do typowo występującej, dającej się przewidzieć szkody, o ile my, nasi przedstawiciele lub pomocnicy nie działali z premedytacją. Odpowiadamy także z tytułu udzielonej gwarancji na towary lub ich części. Za szkody wynikające z braku gwarantowanych właściwości lub trwałości, które nie występują jednak bezpośrednio na produkcie, odpowiadamy jedynie wówczas, gdy ryzyko takie zostało jednoznacznie ujęte w warunkach gwarancji.
7. Odpowiadamy także za szkody spowodowane zwykłym zaniedbaniem, o ile dotyczy ono tych obowiązków umownych, których dotrzymanie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (obowiązki kardynalne). Odpowiadamy jedynie w zakresie typowych szkód dających się przewidzieć i powiązać z umową.
8. Dalej idąca odpowiedzialność jest wykluczona bez względu na naturę prawną wysuwanego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń deliktowych lub roszczeń o zwrot dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim Kupujący nie odniósł korzyści z tych nakładów; nie wyklucza to naszej odpowiedzialności zgodnie z zapisami ustępu VI pkt 2 – pkt 5 tej umowy. Ograniczenia i wyłączenia naszej odpowiedzialności dotyczą również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i innych osób działających z naszego upoważnienia.
9. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu po upływie roku od momentu otrzymania towaru. Nie dotyczy to zawinionych przez nas, przez naszych ustawowych przedstawicieli  lub pomocników przypadków zagrożenia życia, ciała lub zdrowia oraz przypadków, w których my, nasi ustawowi przedstawiciele lub pomocnicy działali z premedytacją lub doszło do zaniedbania.

VIII. Zastrzeżenie własności

1. Zastrzegamy, że towar pozostaje naszą własnością do momentu zapłaty wszystkich należności obecnych i przyszłych. W przypadku sprzecznego z umową zachowania Kupującego, w szczególności przy zwłoce w płatnościach, jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru. Odebranie przez nas towaru oznacza odstąpienie od umowy. Zajęcie przez nas towaru również oznacza odstąpienie od umowy. Po zabraniu towaru jesteśmy uprawnieni do jego spieniężenia, a dochód z tego - po potrąceniu odpowiednich kosztów za spieniężenie - zaliczany jest na poczet zobowiązań Kupującego.
2. Zamawiający jest zobowiązany do obchodzenia się pieczołowicie z towarem. Chodzi tu w szczególności o wystarczające ubezpieczenie go na własny koszt, jako rzeczy o nowej wartości, od szkód powstałych w wyniku pożaru, spowodowanych wodą  lub kradzieżą. Prace konserwacyjne i inspekcyjne Kupujący powinien wykonać na czas i na własny koszt.
3. Zamawiający jest uprawniony do dalszej sprzedaży towaru w zwyczajnym trybie handlowym, pod warunkiem, że nie zalega ze spłatą należności. Zajęcia lub inne działania osób trzecich są niedopuszczalne. Kupujący odstępuje nam wszystkie wierzytelności, które wynikną dla niego wobec odbiorców  lub osób trzecich z tytułu dalszej sprzedaży. Niniejszym upoważniamy Kupującego do ściągnięcia odstąpionych nam wierzytelności na własny rachunek i we własnym imieniu. Upoważnienie to może zostać cofnięte w każdej chwili, jeśli Kupujący nie wypełnia właściwie swoich zobowiązań płatniczych. Kupujący nie jest upoważniony do odstąpienia tych wierzytelności celem wyegzekwowania w drodze faktoringu, chyba że nasze uprawnienie, aby samemu ściągnąć wierzytelność pozostanie nietknięte tak długo, jak długo występują należności Kupującego na naszą rzecz.
4. Przetwarzanie lub przekształcanie towaru przez Zamawiającego wykonywane jest zawsze dla nas. Jeżeli towar przetwarzany jest z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, to nabywamy współwłasność tej nowej rzeczy w stosunku wartości towaru do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetworzenia. To samo, co dla dostarczonego z zastrzeżeniem towaru, dotyczy rzeczy powstałej przez przetworzenie. Jeżeli towar mieszany jest nierozerwalnie z innymi, nie należącymi do nas przedmiotami, to nabywamy współwłasność tej nowej rzeczy w stosunku wartości towaru do innych wymieszanych przedmiotów w momencie wymieszania. Jeżeli nastąpiło takie wymieszanie, że rzecz Zamawiającego należy traktować jako główną rzecz, to uzgadniamy, że Zamawiający przenosi na nas współwłasność w sposób proporcjonalny. Zamawiający przechowuje dla nas tak powstałą własność wyłączną lub współwłasność.
5. W przypadku zajęcia lub innych działań osób trzecich Kupujący musi niezwłocznie powiadomić nas o tym, abyśmy mogli wytoczyć powództwo. Jeśli osoba trzecia nie jest w stanie pokryć powstałych w takiej sytuacji po naszej stronie kosztów sądowych i pozasądowych odpowiada za nie Kupujący.
6. Zobowiązujemy się do wydania przysługujących nam zabezpieczeń na żądanie Kupującego, jeżeli dająca się zrealizować wartość zabezpieczeń pozostających w naszym posiadaniu przewyższa o więcej niż 10% wierzytelności, które są do zabezpieczenia; sami decydujemy o wyborze  wydawanych zabezpieczeń.

IX. Miejsce wykonania i właściwość terytorialna sądu

1. Miejscem wykonania jest siedziba naszej firmy. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, wynikających ze stosunku umownego, łącznie z powództwem wekslowym i czekowym jest sąd właściwy dla siedziby naszej firmy. Mamy jednak prawo do wnoszenia skarg w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania i / lub siedziby Kupującego.

X. Postanowienia końcowe
1. Do stosunków umownych zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wykluczone jest stosowanie postanowień jednolitych ustaw o zakupie oraz porozumień o międzynarodowych umowach o zakupie.
2. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych dotyczących towarów, zleceń oraz danych osobowych w naszej bazie danych  zgodnie z przepisami prawa.
3. W razie gdyby którekolwiek z powyższych postanowień było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim przypadku strony zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.

Stan na: 01/13


nach
oben
Kontakt